Menu
 • 0
Help

Hello Mr.

If you need help, please don’t hestitate to contact us. Below you find our contact data.

E-Mail:

helpdesk.png
Ok Need help?

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR (B2C)

 1. Generellt

Följande allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade ”Allmänna Villkor”) gäller för samtliga beställningar av produkter, material, tillbehör och utrustning (nedan kallade ”Produkter”). Beställningen ska genomföras av en fysisk person över 18 år (nedan kallad ”kund”) som inte handlar på ett företags vägnar.  Vidkommande ska ha ett MED-EL implantat som blivit insatt vid operation eller en benledningshörapparat från MED-EL. Produkter köps för personligt bruk och inte för affärsändamål via webbplatsen www.se.shop.medel.com eller motsvarande URL-adresser som kan användas (nedan kallat ”Webbshop”) från företaget MED-EL Nordic AB, organisationsnummer 559073-2359 beläget på Kistagången 16, 164 40 Kista, Sverige.

Dessa Allmänna Villkor utgör grunden för avtalsförhållandet mellan MED-EL Nordic AB och Kunden. De Allmänna Villkoren godkänns av Kunden vid varje beställning och får inte ensidigt ändras av Kunden.

 

 1. Beställning

Samtliga beställningar ska för att vara giltiga skickas på elektronisk väg via Webbplatsen. I beställningen ska det anges vilka Produkter som beställs samt Kundens leveran- och fakturadress. Kundens beställning slutförs när Kunden bekräftar sin beställning på Webbplatsen. Kunden kommer därefter att motta en orderbekräftelse från MED-EL Nordic AB via elektronisk väg.

Det datum beställningen registreras via Webbplatsen i Webbplatsens registreringssystem, utgör dagen för beställningens mottagande. De uppgifter som registrerats via Webbplatsen utgör beställningens innehåll.

Om beställning är uppenbart orimlig eller om det är en pågående betalningskonflikt med Kunden gällande en tidigare betalning förbehåller sig MED-EL Nordic AB rätten att neka en beställningen.

Bilder och videor av Produkter på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer och kan inte garanteras återge det antal Produkter Kunden erhåller eller Produktens exakta utseende, funktioner eller ursprung. MED-EL Nordic AB ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Slutsålda produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser eller felaktig information angående om en Produkt finns i lager är inte ett ansvar MED-EL Nordic AB åtar sig. MED-EL Nordic AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen när som helst.

Alla aktiviteter relaterade till ordern är uteslutande Kundens ansvar. En anhörig kan använda Webbplatsen på uppdrag av ett barn under arton (18) år om det händer i enlighet med lagen om vårdnadshavare (2010-03-26-9). MED-EL Nordic AB tar inget ansvar för utomstående missbruk av Webbplatsen på uppdrag av en Kund eller för eventuella konsekvenser och skador som ett resultat av detta, såvida Kunden inte kan bevisa att tredje part har fått kännedom om Kundens uppgifter på grund av MED-EL Nordic ABs försumlighet.

Om Kunden inte accepterar de allmänna föräljningsvillkoren på Webbplatsen har MED-EL Nordic AB rätt att neka kunden tillgång till Webbshoppen och/eller inte acceptera en beställning.

 

 1. Pris

I orderbekräftelsen från MED-EL Nordic AB samt vid betalning anges priset med alla avgifter, skatter, moms och leveranskostnader inkluderat.

Det pris som anges dagen för beställning är det tillämpliga priset. Priset för varje produkt anges på Webbplatsen. Priset anges i SEK (svenska kronor) och samtliga skatter och avgifter inkluderas, med undantag för leveranskostnader vilka ska betalas av kunden.

 

 1. Produkttillgänglighet

MED-EL Nordic AB informerar Kunden via e-post om det skulle visa sig att Produkten inte är tillgänglig efter att orden blivit bekräftad. Kunden kommer i dessa fall att bli erbjuden att få en likvärdig produkt levererad istället.

MED-EL Nordic AB förbehåller sig rätten att neka en beställning och leverans av Produkter som inte längre är tillgängliga.

 

 1. Leveransvillkor

Kostnad för frakt på 89 kronor (exkl. moms) tillkommer vid beställningar under 500 kronor (exkl. moms) om inte annat framgår på Webbplatsen. Fraktpriser anges på Webbplatsen. Observera att begränsningar i leveransen kan förekomma vilket i sådant fall framgår på Webbplatsen innan Kundens köp.

Varor som finns i lager levereras normalt inom en (1) till sju (7) arbetsdagar. Om Kunden har beställt en Produkt som är tillfälligt slut eller är en beställningsvara är leveranstiden längre. Avvikelser från leveransdatumet kan förekomma.

Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar utöver utlovad leveranstid och förseningen inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

Kunden ska hämta ut sin leverans enligt fraktbolagets anvisningar. Vid leverans ska Kunden kunna uppvisa giltig legitimation och sändningsnummer. Kunden får en avisering som visar var och när paket skall hämtas. För ej uthämtade eller ej mottagna paket debiteras Kunden en avgift motsvarande fraktkostnaderna.

 

 1. Betalningsvillkor

MED-EL Nordic AB erbjuder faktura som betalningsmetod.

MED-EL Nordic AB förbehåller sig rätten att neka en beställning eller blockera Kundens användarkonto om Kunden underlåter att betala fakturan.

 

 1. Garanti

Vissa av MED-EL Nordic AB:s Produkter omfattas av garanti.  Garanti för Produkter täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av Produktens funktion och utseende. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

 

 1. Ångerrätt

Vid köp av Produkter på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller någon av Kundens anhöriga har tagit emot den beställda Produkten (ångerfristen), se vidare nedan.

Om Kunden ångrar sitt köp och Kunden vill ha rätt till full återbetalning för Produkten måste produkten vara i ursprungsskick. Skulle Kunden hantera Produkten utöver detta har MED-EL Nordic AB rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad Produkten minskat i värde på grund av sådan hantering.

Ångerrätten gäller inte för Produkter med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl. Om en Produkt har förseglats i enlighet med något av undantagen ovan får Kunden inte bryta förseglingen om Kunden vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till MED-EL Nordic AB. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att kontakta MED-EL nordic AB på det sätt som anges på Webbplatsen, se vidare information här sv.shop.medel.com Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, e-postadress och vilken Produkt ordern avser i meddelandet. Kunden kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på www.konsumentverket.se).

För att Kunden ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det att Kunden sänder sitt meddelande om att Kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för Produktens skick efter det att Kunden har mottagit Produkten samt under returfrakten. MED-EL Nordic AB rekommenderar att Produkten skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till MED-EL Nordic AB. MED-EL Nordic AB rekommenderar att returer görs enligt det tillvägagångssätt som anges på Webbplatsen eller av MED-EL Nordic AB:s kundtjänst.

När Kunden utövar sin ångerrätt kommer MED-EL Nordic AB att betala tillbaka det belopp som Kunden betalat för Produkten. På det belopp som ska återbetalas har MED-EL Nordic AB rätt att dra av en summa motsvarande Produktens värdeminskning jämfört med Produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat Produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

MED-EL Nordic AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum MED-EL Nordic AB tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. MED-EL Nordic AB får dock vänta med återbetalningen tills MED-EL Nordic AB tagit emot Produkten eller Kunden har visat att Produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden i samråd med kundtjänst, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. 

 

 1. Reklamation

MED-EL Nordic AB rekommenderar att reklamationer görs genom att kontakta MED-EL Nordic ABs kundtjänst. Vid reklamation av defekta varor ska kunden kontakta MED-EL Nordic AB så snart som möjligt. MED-EL Nordic AB betalar returkostnader för godkända reklamationer. När MED-EL Nordic AB fått tillbaka reklamerad Produkt och konstaterat att reklamationen är giltig i enlighet med gällande lag ersätter MED-EL Nordic AB Produkten eller åtgärdar felet. MED-EL Nordic AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.

 

 1. Ansvar

MED-EL Nordic AB är inte ansvarigt för en underlåtenhet att uppfylla avtalsförpliktelserna enligt de här aktuella Allmänna Villkoren om en sådan underlåtenhet beror på oförutsebara omständigheter eller på force majeure.

MED-EL Nordic AB åtar sig att leverera Produkter som överensstämmer med gällande svensk lagstiftning.

MED-EL Nordic AB är inte ansvarig för varje direkt och förutsebar skada som Kunden åsamkas till följd av ingåendet av eller utförandet av de här aktuella Allmänna Villkoren.

MED-EL Nordic AB kan i vart fall inte hållas ansvarig för skador som härrör från en användning av Produkten som strider mot bruksanvisningarna.

MED-EL Nordic AB får inte hållas ansvarig för risker som härrör från användningen av internet, särskilt driftsavbrott, intrång eller datavirus.

 

 1. Personuppgifter

Både MEDEL Nordic AB och MED-EL Medical Electronics är personuppgiftsansvariga för behandlingen av Kundens personuppgifter. Information om hur MED-EL Nordic AB och MED-EL Medical Electronics G.m.b.H. hanterar Kundens personuppgifter anges i bolagens gemensamma integritetspolicy som Kunden också ta del av på webbplatsen i samband med köp.

 

 1. Immaterialrätt och industriella rättigheter

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om Produkter och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från MED-EL Nordic AB eller dess licensgivare.

Varje hyperlänk till MED-EL Nordic AB:s webbplats genom ”framing” och ”in-line linking” är absolut förbjuden utan på förhand givet uttryckligt godkännande från MED-EL Nordic AB.

Varje hyperlänk till MED-EL Nordic AB:s webbplats är endast tillåten inom ramen för webbplatsens allmänna användarvillkor som är tillgängliga under www.se.shop.medel.com.

MED-EL Nordic AB förbehåller sig rätten att, utan dröjsmål och utan föregående information, ta bort varje hyperlänk som strider mot ovan nämnda allmänna användarvillkor. MED-EL Nordic AB förblir ägare till de immateria och industriella rättigheter som har samband med de tillhandahållna Produkterna samt all teknisk information som kan meddelas till Kunden under utförandet av beställningen.

 

 1. Allmänna villkor

Partiell ogiltighet: Om en eller flera bestämmelser i dessa Allmänna Villkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller ej tillämpliga i något avseende ska de inte beaktas utan att det påverkar övriga bestämmelsers giltighet.

Tillämplig lagstiftning och tvist: Vid reklamationer eller eventuell tvist följer MED-EL Nordic AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Kunden kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Därutöver är svensk domstol behörig att pröva eventuella tvister mellan MED-EL Nordic AB och Kunden. Dessa Allmänna Villkoren tolkas i enlighet med svensk lag.

WaterWear

För RONDO 2, RONDO, SONNET, OPUS 2 och SAMBA